กศน.ตำบศรีธาตุจัดสอบกางภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลศรีธาตุ